Behandlingsinnehåll – information om vår verksamhet

Verksamhet

Verksamheten bygger på vanliga människor som möts i en äkta och varaktig relation. Det är en relation där klienten kan få trygghet och känna tilltro till människorna omkring sig.

Det övergripande målet är att klienten utifrån sina egna önskemål och förutsättningar skall sysselsättas och ingå i en social gemenskap.

Med meningsfull sysselsättning menas att man deltar i familjehemmets dagliga göromål, alternativt studerar eller praktiserar utanför familjehemmet.

Genom att tillämpa en socialpsykologisk förklaringsmodell inom familjehemmet förstås den placerades handlingar (och de egna) som en relevant livsstil inom de sociala förutsättningar som han/hon har levt med. På samma sätt kan byggandet av en i samhället fungerande livsstil börja när de sociala förutsättningarna förändras.

I samråd med uppdragsgivare och klient upprättar Familjevården en individuell behandlingsplan.

Familjehem

Ett familjehem är i detta perspektiv inget annat än en tillräckligt fungerande social miljö, där särskilt vikt vid nätverkets sammanhållning och täthet skiljer miljön från otillräckliga sociala förutsättningar.

Familjehemmet verkar genom den konkreta relationen, vars närhet och personliga prägel ska underlätta social anpassning.

Genom betoning på amatörismen och genom upprätthållande av familjens fungerande ramar, skapas social responsivitet inom en ram som utgör den social kontrollen inom familjen, och i dess förlängning i samhället.

Genom systemteorin får familjevården begrepp som bevarar den sociala och familjära karaktären och hjälper familjen att förstå svåra processer utan att tillgripa egenskapsteorier eller andra förklaringar som splittrar familjen i vi-du-förhållanden.

Individ

Innebär att en människa med missbruks, sociala, psykiska eller andra problem, erbjuds att ingå i en meningsfull gemenskap i en familj.

Ambitionen är att skapa möjlighet till utveckling, så att han eller hon kan se, tillvarata och utveckla egna färdigheter och resurser.

Grundtanken med placering i familjehem bygger på att individen erbjuds social tillhörighet i familjära former och där den sociala kontrollen och nödvändiga anpassningen blir ett steg och en träning i normal, social tillvaro.

Utifrån den individuella behandlingsplaneringen kan personen också erbjudas insatser i form av:

  • psykologsamtal
  • läkarkontakt med psykiatriker
  • psykologbedömningar, utredningar
  • nätverksarbete/nätverksmöte m.m.